O časopise Mladý vedec
Časopis Mladý vedec je zameraný na prírodné a technické vedy. Vydáva ho APROMOD, s. r. o., Bratislavská 716/2, 900 46 Most pri Bratislave. Jednotlivé články sú z rôznych tematických oblastí a sú písané prístupnou formou pre cieľovú skupinu čitateľov - žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov stredných škôl a učiteľov.

Evidenčné číslo MK SR: EV 2568/08
ISSN: 1337-5873