Učíme sa pre život a Enviroportál Škola pre klímu
Predstavujeme - Učíme pre život, Enviroportál Škola pre klímu.
Učíme pre život
Na konferencii Učíme pre život 2009 sa v Kysuckom Novom Meste stretlo 180 inovatívnych učiteľov, ktorí priniesli inšpirácie a nové nápady pre svojich kolegov. Hlavnými témami konferencie boli školská reforma, netradičné a inovatívne formy výučby, IKT vo vyučovaní, vzdelávanie pedagógov alebo aj možnosti financovania škôl.
Medzi najzaujímavejšie prednášky patrila prednáška „Keď sa žiaci neučia, treba zmeniť školy“ V. Burjana, ktorej cieľom bolo poukázať na to, že školstvo sa celé storočia nezmenilo. Ďalšou zaujímavou prednáškou bola „Čo očakáva život od škôl“ od P. Bera a prednáška M. Zelinu na tému „Školská reforma a učenie pre život“. B. Brestenská sa spoločne s účastníkmi konferencie zamýšľala nad otázkou „Quo vadis škola 21. storočia?“
Okrem prednášok tvorili významnú časť programu tvorivé dielne a burzy nápadov pre učiteľov. Na týchto programoch si aktívne vyskúšali moderné vyučovacie metódy na konkrétnych predmetoch, vzájomne sa inšpirovali a dodali si chuť do ďalšej práce.
Konferencia Učíme pre život 2010, ktorá bude v Kysuckom Novom Meste od 19. do 21. marca 2010, chce nadviazať na jej prvý ročník. Ponúkne množstvo zaujímavých tém a prednášok. Medzi pozvanými hosťami opäť nebudú chýbať Vladimír Burjan, Peter Bero, Martin Kríž, Lukáš Bajer, Beáta Brestenská či Roman Baranovič. Prednášať budú o problémoch škôl, tvorbe kurikula, testovaní žiakov, skúsenostiach so školskou reformou a časovom manažmente. Tiež nebudú chýbať diskusie a tvorivé dielne, kde budete môcť načerpať inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu.
Všetky informácie o konferencii nájdete na stránke www.ucimeprezivot2010.spaces.live.com.
Konferenciu organizuje v spolupráci s ďalšími partnermi nezisková organizácia P-MAT. Prihlásiť sa ňu môžete na webovej stránke www.p-mat.sk/konferencia.
Viera Maríková
Enviroportál Škola pre klímu
Problém klimatickej zmeny trápi klimatológov, predstaviteľov na politickej úrovni, ale aj bežného človeka. Tento problém sa stal spoločným problémom pre partnerov v projekte Challenge Europe British Council, ktorý sa zameriava na znižovanie emisií oxidu uhličitého a chce prispieť k celospoločenskej diskusii o klimatickej zmene. Prostredníctvom tejto výzvy a Mesta Lipany sa aj Gymnázium Lipany zapojilo do projektu. Advokátkami podnebia sa stali dve učiteľky biológie, Zuzana Aradská a Ivana Kapitančíková.
Cieľom advokátov podnebia bolo vytvoriť čiastkové realizovateľné nápady a pomocou partnerov či patrónov ich realizovať a propagovať. Jedným z nich bola aj myšlienka vytvoriť portál, ktorý by pomohol školám a verejnosti zorientovať sa v danej problematike. Táto myšlienka vyústila do vytvorenia enviroportálu Škola pre klímu, ktorý môžete nájsť na webovej adrese www.skolapreklimu.stranka.info.
Tento portál prezentuje aktivity a pozitívny prístup škôl k riešeniu problematiky klimatickej zmeny. Poskytuje hotové materiály, ktoré mnohí učitelia a vychovávatelia využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese, pri realizovaní environmentálnych krúžkov, projektov, aktivít a žiaci pri tvorbe referátov a samovzdelávaní. Portál je interaktívny, nachádza sa na ňom prehľad dostupných internetových zdrojov o klimatickej zmene, aktuálne informácie v danej oblasti, prednášky a príspevky odborníkov a teoretické minimum spracované v prehľadnej prezentácii.
Pozývame vás navštíviť tento portál a stať sa jeho aktívnymi spolupracovníkmi. Určite máte zaujímavé hodiny, aktivity či nápady, ktoré môžete prezentovať. Príspevky od učiteľov a žiakov sú autorizované. Vzájomná spolupráca nás obohatí a portál bude živý a efektívny.
Zuzana Aradská