Spoznávame všeobecnú teóriu relativity

V článku Spoznávame teóriu relativity v minulom čísle sme si vytvorili novú predstavu o priestore a čase. Ukázali sme si, že pohybujúci sa pozorovatelia vidia svet rôzne, vzdialenosti sa skracujú a čas plynie pomalšie. Všetko vyplynulo ako priamy dôsledok nemennej rýchlosti svetla. Teraz si povieme o plynutí času v blízkosti planét a hviezd a o zvláštnej geometrii v ich okolí.

 

Paradox Danky a Janky

Pripomeňme si paradox Danky a Janky, ktorý v závere článku ostal nevyriešený ako námet na premýšľanie. Janka vidí Danku v letiacej rakete, a teda Dankine hodinky idú z jej pohľadu pomalšie. Danka však naopak vidí Zem pohybovať sa, a preto podľa nej Jankine hodinky idú pomalšie. Tento rozpor by nebol problémom až do chvíle, keď sa stretnú. Ktorá z nich bude mladšia? Aby sme zachránili doterajšie úvahy, potrebujeme nájsť nejaký rozdiel medzi pohybom Zeme a pohybom rakety.

Podstatné je, že Danka sa vráti späť na Zem. Pre jednoduchosť predpokladajme, že raketa pôjde po celú dobu rovnomerne a otáčať sa bude krátky čas. Raketa zabrzdí, otočí sa a zrýchli. Iste poznáte ten pocit, keď auto brzdí a vy ste vnútri neho. Keď auto zrýchľuje, niečo vás tlačí k sedadlu, a keď spomaľuje, ťahá vás dopredu. Danka v rakete teda zacíti niečo, čo Janka na Zemi nezacíti. Pretože predpokladáme, že raketa ide rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla, sila spôsobená brzdením bude veľmi veľká. To vnáša asymetriu do pojmu brzdenie. Raketa brzdí, ale Zem nebrzdí. Vidíme, že na rozdiel od rýchlosti, ktorá je vždy relatívna, zrýchľovanie a spomaľovanie nie je relatívne, pretože ten, kto zrýchľuje, to pociťuje. Nevieme jednoznačne povedať, kto sa pohybuje, ale vieme povedať, kto zrýchľuje. To je prvotné rozuzlenie paradoxu – našli sme asymetriu. Vyzerá to síce ako bezvýznamný pocit, ale žiaden iný zásadný rozdiel v pohyboch sa nám neponúka. O zrýchlenom pohybe sme zatiaľ neuvažovali. Preto už tušíme, že tento jav nás navedie k novému poznaniu a mali by sme sa naň pozrieť bližšie.

Ako plynie čas v zrýchľujúcej rakete

Predstavme si ďaleko od planét a hviezd v beztiažovom priestore zrýchľujúcu raketu. Vnútri rakety zavesíme lampu, ktorú necháme blikať v pravidelných intervaloch jedna sekunda. Efekty špeciálnej teórie relativity, o ktorých sme hovorili, zanedbáme, chystáme sa totiž odhaliť celkom nový jav. Pozorovateľ mimo rakety vidí lúče blikajúcej lampy dopadať na spodok rakety. Vieme, že rýchlosť svetla je nemenná.

Pretože raketa zrýchľuje, lúč svetla musí prejsť čoraz kratšiu dráhu pozdĺž rakety. To znamená, že časové intervaly medzi dopadajúcimi lúčmi sú kratšie ako jedna sekunda. Toto tvrdenie prenesieme na pozorovateľa vnútri rakety, ktorý takisto musí vidieť lúče dopadať v intervaloch kratších ako jedna sekunda, keďže zatiaľ zanedbávame efekty, ktoré už poznáme zo špeciálnej teórie relativity. Zhrnieme to – kým lampa bliká v sekundových intervaloch, pozorovateľ v spodnej časti rakety ju vidí blikať rýchlejšie. To znamená, že z jeho pohľadu hore rýchlejšie plynie čas (kým dole bol nameraný zlomok sekundy, hore prešla celá sekunda). Dôležité je, že tento efekt je v jednej veci odlišný od známeho efektu spomalenia času v špeciálnej teórii relativity. Ak urobíme úvahu presne naopak, teda lampu umiestnime na spodok rakety a pozorovateľ bude hore, opäť prídeme k tomu istému záveru, že dole plynie čas pomalšie ako hore. Tento fakt o rôznom plynutí času hore a dole je teda objektívna pravda, na ktorej sa zhodnú všetci pozorovatelia v rakete.

Na kopci plynie čas rýchlejšie

Teraz si predstavte, že ste vnútri rakety a nemáte okná, ktorými sa môžete pozrieť von a zistiť svoju rýchlosť. V dôsledku zrýchľovania cítite iba silu, ktorá vás ťahá na podlahu, ale neviete, že raketa sa skutočne pohybuje. Podobnú silu predsa pociťujeme aj na Zemi a nazývame ju gravitačná sila. Môžete nejakým spôsobom rozoznať, či raketa zrýchľuje vo vesmíre, alebo pokojne stojí na Zemi? V jednom prípade cítite silu podobnú ako v aute, ktoré sa rozbieha. V druhom prípade cítite svoju vlastnú tiaž na Zemi. No v oboch prípadoch ide o silu pôsobiacu tým istým smerom – k podlahe rakety. Tieto úvahy viedli Einsteina k sformulovaniu princípu ekvivalencie: Fyzikálne zákony v zrýchľujúcej rakete sú rovnaké ako v stojacej rakete za prítomnosti gravitácie. Inými slovami, nedokážeme rozlíšiť silu spôsobenú zrýchlením od sily spôsobenej gravitáciou. Ide akoby o presne tú istú silu s nejednoznačným pôvodom. To je základom všeobecnej teórie relativity, ktorú Einstein publikoval v ucelenej podobe v roku 1915, teda desať rokov po publikovaní špeciálnej teórie relativity.

Keď spojíme úvahy o plynutí času v rakete s princípom ekvivalencie, prídeme k skutočne zaujímavému záveru. Pozorovatelia v zrýchľujúcej rakete si môžu oprávnene myslieť, že pristáli na planéte a sila, ktorú pociťujú, je ich tiaž. Fyzikálne zákony o rôznom plynutí času hore a dole by sa nemali zmeniť. Hodinky na Zemi teda idú pomalšie ako hodinky umiestnené vysoko na kopci. Môžeme to povedať aj tak, že „gravitácia spomaľuje čas“. V bežnej praxi je efekt nepatrný a nepozorujeme ho. Ak vám teda po vysokohorskej turistike pôjdu hodinky dopredu, dôvod bude skôr vo vašich hodinkách, než v teórii relativity.

Využitie teórie relativity v GPS navigácii

Globálny navigačný systém známy ako GPS je tvorený satelitmi vysoko nad Zemou. Tieto satelity vysielajú signály a GPS prijímač vie vypočítať súradnice na základe času cestovania jednotlivých signálov. Aby GPS spoľahlivo fungoval, je potrebné veľmi presne merať čas. Efekty teórie relativity už nie sú zanedbateľné a sú hneď dva. Špeciálna teória relativity z minulého článku hovorí, že hodinky na satelite pôjdu pomalšie ako hodinky stojace na Zemi v dôsledku vysokej rýchlosti satelitu. Tento rozdiel predstavuje oneskorenie 7 mikrosekúnd za deň (jedna mikrosekunda je milióntina sekundy). Teraz sme prišli na druhý efekt obsiahnutý vo všeobecnej teórii relativity, že hodinky na satelite vysoko nad Zemou pôjdu rýchlejšie ako hodinky na Zemi v dôsledku zemskej gravitácie. Podľa toho budú satelitné hodinky predbiehať o 46 mikrosekúnd za deň. Oba protichodné efekty hrajú dôležitú úlohu a výsledok je, že satelitné hodinky budú v skutočnosti predbiehať o 39 mikrosekúnd za deň. Aj takto malé čísla sú dôležité pre presné určenie polohy. Bez poznania teórie relativity by sa hromadili chyby merania až 10 kilometrov za deň, takže GPS navigácia by bola celkom nepoužiteľná pre jazdu autom. Teória relativity, špeciálna i všeobecná, teda už nie je iba teóriou „na papieri“.

Paradox Danky a Janky rozlúsknutý

Vyzbrojení novými poznatkami už vieme definitívne odpovedať na problém rôzne starých dvojčiat. Z pohľadu Janky na Zemi sa nič oproti doterajšiemu pohľadu nemení. Danka v rakete sa pohybuje, a preto jej hodinky idú pomalšie, takže sa vráti mladšia. Zemskú gravitáciu môžeme pokojne zanedbať a keby sme aj nechceli, môžeme si Zem odmyslieť a nahradiť inou stojacou raketou. Zemská gravitácia teda v tomto paradoxe nehrá kľúčovú úlohu. Čo potrebujme vyriešiť, je pohľad Danky z rakety.

Z pohľadu Danky však musíme zobrať do úvahy dva efekty podobne ako pri GPS navigácii. Jeden efekt je ten známy, že Jankine hodinky idú pomalšie v dôsledku rýchleho pohybu Zeme vzhľadom na raketu. Druhý efekt je o niečo dômyselnejší a chce dávku predstavivosti. Raketa sa otočí tak, že najprv začne brzdiť, zastaví sa, a potom zrýchli opačným smerom. Pri tomto procese Danka pocíti prudkú silu ťahajúcu ju smerom od Zeme. Ako sme si povedali, táto sila je na nerozlíšenie od gravitácie. Či budeme hovoriť o brzdení rakety, alebo si miesto toho domyslíme gravitáciu, zákony budú rovnaké.

Danka v okamihu otáčania akoby stála v rakete na akejsi fiktívnej planéte a Janka je ďaleko od nej. Jankine hodinky pôjdu rýchlejšie a Dankine hodinky pomalšie v dôsledku fiktívnej gravitácie. Efekty špeciálnej a všeobecnej teórie relativity sa navzájom bijú a podrobný výpočet by ukázal, že preváži druhý efekt, ktorý silno prevážil aj v prípade satelitných hodín. Výsledkom je to, že z pohľadu Danky pôjdu Jankine hodinky dopredu. Obe dvojčatá sa tak zhodnú na tom, že keď sa stretnú, mladšia bude Danka.

Zakrivenie svetla v rakete

Myšlienkový experiment nás priviedol k záveru, že čas v blízkosti zemskej gravitácie plynie pomalšie. Skúsenosti zo špeciálnej teórie relativity nás vedú k otázke, či sa nemenia aj priestorové vzdialenosti v blízkosti planét. Uvažujme ešte raz zrýchľujúcu raketu. V jednom okamihu voľne poletujúci kozmonaut mimo rakety zasvieti baterkou do bočného okna rakety a vidí lúč svetla prejsť rovno naprieč zrýchľujúcou raketou. Za čas, kým svetlo prejde raketou, raketa sa o kúsok posunie a svetlo vyjde z okna umiestneného nižšie.

Pozorovateľ vnútri rakety vidí raketu stáť a lúč svetla prejde po dráhe zakrivenej smerom nadol, proti zrýchleniu rakety

Pozorovateľ v rakete podľa toho usudzuje, že svetlo má v zrýchľujúcej rakete alebo v gravitačnom poli zakrivenú dráhu

Gravitačná šošovka

Pozorovanie známe ako Eddingtonov experiment ukázalo, že svetlo je v gravitačnom poli skutočne zakrivené. Dňa 29. mája 1919 sa dalo pozorovať úplné zatmenie Slnka. Túto príležitosť využili astronómovia pre pozorovanie hviezdy, ktorú sme v ten čas mohli vidieť blízko Slnka a vďaka zatmeniu Slnka bolo možné zachytiť jej slabšie svetlo.

Hviezda sa objavila kúsok inde, než by astronómovia podľa hviezdnej mapy očakávali. Tento jav je možné vysvetliť tak, že Slnko svojou silnou gravitáciou zakrivilo lúč svetla a hviezda sa zdanlivo objavila inde. Slnko sa tak správa podobne ako šošovka ohýbajúca svetlo. Presné merania číselne potvrdili Einsteinovu predpoveď.

Prečo najkratšia dráha nie je rovná čiara

Zakrivenie dráhy svetla však v našej klasickej predstave spôsobuje nejasnosti. Podľa zákonov optiky vieme, že svetlo sa vždy šíri po takej dráhe, ktorú prejde za najkratší čas. Zo skúseností vieme, že z jedného bodu do druhého sa najrýchlejšie dostaneme po rovnej čiare, pokiaľ nám v ceste nestoja prekážky. Svetlo by sa tak malo vo vákuu šíriť rovno. Ako pripustiť, že najkratšia dráha nie je rovná čiara?

Od narodenia pozorujeme tento svet a vytvorila sa nám priestorová predstavivosť, ktorú považujeme za samozrejmú. Už od začiatku základnej školy sa učíme najprirodzenejšiu geometriu, s akou sa v živote stretávame – euklidovskú geometriu. Preložením pravítka dvoma bodmi vieme zostrojiť práve jednu priamku a dve rovnobežné priamky sa nikde nepretnú. Je ťažké predstaviť si, že geometria nášho priestoru môže byť iná. Aby sme pochopili inú možnú geometriu, uvažujme rozprávkové ploché bytosti, nazvime ich „plocháče“, žijúce iba na povrchu balóna. Taký plocháč sa vie orientovať len na povrchu balóna a nevidí nič okolo neho. Povrch balóna je dvojrozmerný priestor. Tak ako my poznáme iba tri rozmery a nepoznáme štvrtý (dokonca nám úplne zlyháva fantázia pri pokusoch predstaviť si štvrtý rozmer), plocháč pozná len dva rozmery a nepozná tretí rozmer. Preto iba letmým pohľadom nezistí, že žije na zakrivenom povrchu. Môže sa však po povrchu balóna voľne pohybovať a keď pôjde dostatočne dlho rovno za nosom, prekvapený sa vráti na to isté miesto, odkiaľ prišiel. Z toho by mohol vydedukovať, že povrch, na ktorom žije, je zakrivený. Existuje aj iný spôsob, ako prísť na to, že priestor je zakrivený. Plocháč si na povrchu balóna nakreslí trojuholník a skúsi určiť jeho obsah.

My zvonku vidíme, že obsah trochu „nafúknutého“ trojuholníka je o niečo väčší ako obsah pre nás typického trojuholníka s rovnakými dĺžkami strán. Plocháč vo svojom svete však vidí strany trojuholníka ako rovné. Presným meraním nájde pravidlo pre obsah trojuholníka, ktoré bude odlišné od nášho štandardného pravidla strana krát výška delené dvomi. Inými slovami, na povrchu balóna platí iná, neeuklidovská geometria.

Podobným spôsobom môže byť zakrivený aj náš trojrozmerný priestor, v ktorom žijeme, len to priamo nemusíme vidieť. Čo viac, nedokážeme si to ani predstaviť. Na predstavu zakriveného dvojrozmerného povrchu sme potrebovali trojrozmerný balón. Podobne na predstavu zakriveného nášho priestoru by sme potrebovali štvrtý rozmer. Na základe našich skúseností vieme povedať, že priestor okolo nás je s veľkou presnosťou euklidovský. Dráha svetla však ukázala, že iná geometria platí v okolí planét a hviezd, ako aj zrýchľujúcej rakete. Je to taká zvláštna geometria, že najkratšia spojnica dvoch bodov nie je rovná čiara. Ak napnete špagát, bude mierne zakrivený.

Pre vizuálnu predstavu nám opäť pomôže analógia dvojrozmerného priestoru. Predstavme si veľkú napnutú gumenú plochu a budeme na ňu ukladať gule rôznych veľkostí a hmotností. Okolo každej gule sa vytvorí preliačenina, u tých ťažších hlbší lievik.

Gumená plocha predstavuje dvojrozmerný svet plocháčov a je zakrivená pomocou gulí podobne, ako planéty zakrivujú náš priestor. Keď plocháč pôjde rovno za nosom v okolí takej preliačeniny, očividne nepôjde po priamke, ale preliačenina ho vtiahne a zakriví jeho dráhu podobne ako planéta zakrivuje svetlo. Najkratšia dráha v životnom priestore plocháča teda nie je priamka. Takže je pravda, že svetlo ide vždy po najkratšej dráhe, ale nemusí to byť rovná čiara jednoducho preto, že priestor, v ktorom sa svetlo šíri, je zakrivený. Keďže v okolí planét sa mení čas aj priestor, celkovo sa dá hovoriť o zakrivenom časopriestore alebo, rovnako dobre, priestoročase. Zakrivenie časopriestoru konečne vysvetlilo hlavolam astronómov, že dráha planéty Merkúr je elipsa, ktorá sa z vtedy nepochopiteľných dôvodov otáča.

Tu sa vynára ďalšia zvedavá otázka, prečo gravitácia spôsobuje zakrivenie priestoru. Pýtajme sa opačne. Nie gravitácia spôsobuje zakrivenie, ale náš priestor je zakrivený, a to sme vlastne od čias Newtona pomenovali ako gravitáciu. Zaviedli sme síce pojem gravitácia, ale nevedeli sme, čo to je. Slnko priťahuje planéty preto, že samotná hmota Slnka je zakrivený priestor, akási pre nás nepredstaviteľná preliačenina, a planéty sa voľne pohybujú „rovno za nosom“ po najkratších dráhach, ktoré však nie sú rovné čiary, ale obežnice. Samotná existencia hmoty je teda chápaná ako zakrivenie priestoru. My a všetka hmota okolo nás sme odlišnou geometriou. Tam, kde je priestor zakrivený, je našimi zmyslami vnímaná hmota. Nasledujúcu otázku, prečo vôbec existujú v našom priestore takéto zakrivenia, nechávame ako otvorenú otázku pre vedu, filozofiu alebo vieru, alebo odpovieme antropickým princípom: Ak by bol priestor rovný, nebola by v ňom hmota, neboli by sme tu a nemohli by sme sa túto otázku pýtať.


Čierne diery

Keď hviezda vyhasína, klesajú odstredivé sily v jej plynovom zložení a vplyvom gravitácie sa stláča. Vonkajšie vrstvy voľne padajú do centra hviezdy. Ak je jej hmotnosť dostatočne veľká a stlačí sa do relatívne malého polomeru, stane sa z nej čierna diera. Pozrime sa na čierne diery z pohľadu všeobecnej teórie relativity. Čím je hviezda hustejšia a sústredená do menšej oblasti, preliačenina v priestore je stále užšia a hlbšia. Keď sa stane tak hlbokou, že pod istou kritickou hranicou z nej neunikne svetlo ani žiaden blízko letiaci objekt, stáva sa čiernou dierou. Každý objekt, ktorý spadne do čiernej diery, uviazne v tomto „priestorovom lieviku“ a odtiaľ niet návratu von. Astronomické pozorovania vedú k predpokladu, že veľké čierne diery o hmotnosti niekoľkých miliónov Sĺnk sa nachádzajú v centrách galaxií vrátane tej našej.

Čierne diery sú príťažlivé pre mnoho magických vlastností, ktoré akoby sa vymykali z tohto sveta. Ako sme zistili, v blízkosti gravitácie pomalšie plynie čas. Pre čierne diery s extrémne silnou gravitáciou toto platí dvojnásobne. Spomalenie času je také, že čas sa pretiahne do nekonečna. Ak budete voľne padať do čiernej diery, pozorovateľ na Zemi nikdy neuvidí ako do nej spadnete, pretože pád bude trvať večnosť. Neuvidí to teda ani ďalšia generácia, ani žiaden živý tvor po celú dobu existencie vesmíru. Z vášho pohľadu však plynie váš čas úplne normálne, ale naopak všetky deje mimo čiernej diery uvidíte zrýchlene. Vek vesmíru sa skráti na okamih a uvidíte záblesk kompletne celej budúcnosti. No do nej už niet návratu.

Červie diery

Predstavte si červa, ktorý lezie po povrchu jablka a skráti si cestu tak, že sa prehryzie cez jablko. Odtiaľ vzniklo pomenovanie červia diera. Všeobecná teória relativity pripúšťa aj také zakrivenie priestoru, že dva hlboké lieviky tvoriace dve čierne diery sa na koncoch stretnú a spoja sa, čím vytvoria akúsi skratku v priestore.

Hypotetickou červiou dierou by sme si teoreticky mohli skrátiť cestu medzi dvoma vzdialenými bodmi vesmíru tak, že vojdeme do červej diery a z druhej diery vyjdeme von. Za okamih sa tak objavíme na inom mieste bez toho, aby sme museli cestovať priestorom.

Einsteinova rovnica a atómová bomba

V opise času a priestoru sa teória relativity nekončí. Najznámejšia Einsteinova rovnica E=mc^2 spojila dva dovtedy odlišné pojmy – hmotnosť a energiu. Najprv si objasníme, čo môžeme chápať pod pojmom hmotnosť telesa. Napríklad hmotnosť auta vieme zmerať dvoma spôsobmi. Pri štandardnom vážení auta váhou využívame pôsobenie gravitačnej sily. Čím je hmotnosť auta väčšia, tým silnejšie je priťahované k zemi, a to priamou úmerou. Vzťah medzi silou a hmotnosťou poznáme ako F=mg. To nám umožňuje okalibrovať stupnicu na váhe a načrtnúť dieliky kilogramov. Iný spôsob ako odvážiť auto využíva zrýchlenie. Vieme, že auto so silnejším motorom dokáže vyvinúť väčšie zrýchlenie. Čím väčšia sila tlačí auto dopredu, tým viac zrýchľuje. Isaac Newton napísal zákon F=ma, teda tou konštantou úmernosti medzi silou a zrýchlením je práve hmotnosť telesa. Tu si treba uvedomiť, že Newton tento zákon nijakým spôsobom neodvodil, ale objavil ako postulát, teda zákon platný v tomto svete na základe pozorovania. Hmotnosť auta zistená vážením a zrýchlením teda z princípu nemusia byť rovnaké, pretože ide o celkom iný spôsob merania a je skôr prekvapením, že v oboch prípadoch ide o tú istú veličinu. Ani najpresnejšie merania nenašli žiadnu odchýlku. Einstein nahradil Newtonov postulát spomenutým princípom ekvivalencie, keď dal do rovnosti pojmy gravitácia a zrýchlenie. Pokiaľ sú účinky gravitácie a zrýchlenia rovnaké a nemožno ich rozlíšiť, potom hmotnosť meraná jedným aj druhým spôsobom musí vyjsť rovnaká.

Ešte pri formulovaní špeciálnej teórii relativity prišiel Einstein na ďalší dôsledok čarovnej rýchlosti svetla, že pohybujúce sa teleso má väčšiu hmotnosť. Tento efekt je v súčasnosti výrazný vo Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC. Častice tam dosahujú rýchlosť 99,999999 % rýchlosti svetla a zväčšia svoju hmotnosť až 7 500-krát. Odkiaľ sa však berie táto hmotnosť? Aby sme teleso urýchlili na istú rýchlosť, musíme mu dodať kinetickú energiu. Einstein odvodil, že nárast hmotnosti telesa priamo súvisí s dodanou energiou. To ho viedlo k odvážnemu tvrdeniu, že hmota a energia je tá istá vec, len sa prejavuje v inej podobe. To znamená, že energiu možno premieňať na hmotu a naopak.

Vzťah medzi energiou a hmotnosťou je

E=mc^2,

kde energiu E premieňame na hmotnosť m a c je rýchlosť svetla. Každé teleso má nejakú hmotnosť, aj keď je v pokoji. Ak by sa táto hmotnosť premenila na energiu, nepredstaviteľná rýchlosť svetla v Einsteinovej rovnici spôsobí ešte nepredstaviteľnejšiu energiu (rýchlosť svetla dokonca vystupuje na druhú). Práve pri štiepení atómového jadra sa nezachováva hmotnosť. Ťažké jadro sa rozpadne na dve ľahšie jadrá, ktoré majú v súčte menšiu hmotnosť ako pôvodné jadro. Hmotnosť, ktorá sa zdanlivo niekam stratí, sa premení na energiu. Einstein teda predpokladal, že v atómovom jadre sa skrýva potenciál a pri jeho štiepení sa môže naraz uvoľniť veľké množstvo energie. Štyridsať rokov od publikovania Einsteinovej rovnice, v roku 1945, sa teórie stali realitou, keď projekt atómovej bomby ukázal silu energie pochádzajúcej z malého množstva hmoty. Ďalšie technológie umožnili túto energiu uvoľňovať pomaly a postaviť atómové elektrárne.

Spoznali sme všetky dôležité javy špeciálnej a všeobecnej teórie relativity. Vidíme, že obe teórie sú postavené na jednoduchých princípoch. Náročné bolo dať všetky spomenuté myšlienkové experimenty do exaktnej matematickej reči. Kým špeciálna teória relativity vystačí so základoškolskou matematikou a vzorce pre spomalenie času a skrátenie vzdialeností je možné ľahko odvodiť priamo z myšlienkových experimentov, jej mladšia sestra, všeobecná teória relativity, je postavená na vysokej matematike týkajúcej sa opisu zakriveného priestoru, s ktorou Einstein zápasil desať rokov.

Andrej Osuský