Stratégie obrany v bridži

Stretávame sa už štvrtýkrát. Po zoznámení sa s pravidlami, s princípmi dražby a hrou hlavného hráča je už načase pozrieť sa i na činnosť obrancov a to aj preto, že nie vždy budete vydražiteľmi.

Ak nimi budú vaši súperi, stávate sa obrancami a neostane vám nič iné, ako sa pripraviť na boj s hlavným hráčom. Neznamená to však, že ste tým odsúdení iba k pasivite a že nemôžete aj zaútočiť. Máte na to šancu ihneď na začiatku, pretože v súlade s pravidlami má obranca po ľavici vydražiteľa právo prvého výnosu.

 

Aby ste boli úspešní aj v ďalšom priebehu hry, je potrebné efektívne spolupracovať so svojím partnerom. A keďže počas hry musia hráči zachovávať ticho, prehovoriť musia karty. Presnejšie povedané tie, ktoré kladiete na stôl už do prvého zdvihu a ktoré môžete využiť ako signál, ktorý by mal pomôcť spoluhráčovi správne sa zorientovať. Pozrime sa na to, ako to vyzerá v praxi, a čo by ste minimálne mali vedieť, aby bola vaša obrana pevná.

Prvý výnos – výstrel do tmy

Nie je vôbec jednoduché zvoliť kartu prvého výnosu. S tým majú problémy i tí najlepší hráči. Pejoratívne sme ho nazvali výstrelom do tmy i preto, že v tomto momente nemá obrana okrem dražby žiadne iné informácie, a preto sa často po nesprávnom výnose dostane vydražiteľ lacno k zdvihu, ktorý by ináč v priebehu hry nezískal.

Spomínali sme, že pri dobrej obrane by vynesená karta mala partnera súčasne informovať i o kvalite jeho farby. To je možné iba vtedy, ak sa obaja spoluhráči riadia všeobecne známymi princípmi o štandardných výnosoch.

Pri voľbe prvého výnosu si musíme tiež uvedomiť, aký typ záväzku sa hrá. Výnosy, ktoré sú účinné pri hre bez tromfov, by pri tromfovom záväzku mohli pomôcť hlavnému hráčovi a naopak.

V beztromfovej hre zvyčajne ide o preteky medzi hlavným hráčom a obranou, ktorá linka skôr vypracuje svoju najlepšiu farbu. To zjednodušuje i rozhodnutie, aký výnos je najlepší. Takmer vždy je to najdlhšia farba a to aj preto, že bez diaľkových zdvihov prakticky nie je možné poraziť správne vydražený beztromfový záväzok. Nie vždy máte k dispozícii dlhú farbu; v takom prípade býva dobrý i výnos zo štvorfarby. Ak máte dve štvorkartové farby, vyneste silnejšiu z nich.

Menej časté sú prípady, keď je naopak najlepší výnos z troch i dvoch kariet – je to vtedy, keď je vynášajúci obranca mimoriadne slabý (ťažko si vypracuje dlhú farbu) alebo naopak veľmi silný (potom slabý je partner a teda sa nedá očakávať, že by pomohol). Výnos do farby partnera je zvyčajne vždy efektívny. Naopak výnos do farby, ktorú dražil hlavný hráč, patrí medzi veľmi zlé (pokiaľ ju nemáte extrémne silnú).

Aby bol partner dobre informovaný o kvalite vynesenej farby, boli prijaté postupy, ako to dať najavo – ktorú konkrétnu kartu vyniesť.

Najbezpečnejšie sú výnosy zo sledu. Ide o každé zoskupenie honérov (aspoň troch), z ktorých minimálne dva musia byť susedné. Všeobecne platí, že z figúrového sledu sa vynáša najvyššia karta.

Poznáme tri typy sledov:

• plný sled (tri susedné karty), napr.: K Q J, J 10 9;

• prerušený sled (po druhej karte je ďalšia až o dva stupne nižšia), napr.: A K J, K Q 10, Q J 9, J 10 8;

• vnútorný sled (prvý honér je aspoň o dva stupne vyšší), napr.: A Q J 9, K J 10 8, K 10 9 7, Q 10 9 8.

Výnos honéra (tučným písmom) je pre partnera signálom, že máte bezprostredne nižšiu kartu a určite nevlastníte bezprostredne vyššiu, ako je vynesená (o dva stupne vyššia byť môže – pozri vnútorný sled).

Ak chcete dať partnerovi najavo, že vo vašej farbe je honér (alebo i dva), ale nie sled, použijete na to malú kartu. Odporúča sa vynášať štvrtú kartu zhora (ak máte iba tri, potom najmenšiu). Konkrétne:

A 10 7 2, A Q 8 5, K J 6 2, Q 6 3, J 8 4.

Keď vynášame z farby, v ktorej nie je honér, je zaužívané, že siahneme na najvyššiu kartu:

9 8 4, 7 5 3, 10 9 4, 8 4, 9 2.

Výnos proti farebnému záväzku

Pre výber farby výnosu už neplatia všetky zásady, ktoré boli účinné pri beztromfových záväzkoch. Už nie je reálne vypracovanie bočnej farby, pretože tromfová prevaha hlavného hráča to obvykle znemožní. Ak máte v niektorej farbe napr. AKQxx, v záväzku bez tromfov môžete získať i všetkých päť zdvihov, ale v tromfovom budete mať problémy aj s dvoma, ak ju hlavný hráč má krátku a prebije vám vašu vysokú figúru tromfom.

Z uvedeného dôvodu už nemôžete dúfať, že sa vám podarí uplatniť malé karty dlhej farby – obrana môže profitovať iba zo zdvihov na vysoké honéry a občas na prebitok, pokiaľ hlavný hráč nestačí včas vytromfovať a vy ste krátky v rozohrávanej bočnej farbe.

Aj vo farebnom záväzku je zvyčajne dobrý výnos zo sledu figúr, napr. AK, KQJ, QJ9 a pod.). Rovnako i výnos do farby draženej partnerom.

Do úvahy prichádza i výnos tromfu. Ten je vždy najlepší, ak máte z dražby pocit, že vydražiteľ je na stole krátky v niektorej bočnej farbe. A ako to spoznať? Je to temer vždy, keď dražil dve farby a jeho partner ho podporil iba v jednej z nich (teda druhú má asi kratšiu).

Tromf je dobré vyniesť i vtedy, keď máte v bočných farbách honéry a obávate sa, že ich rozohraním stratíte zdvih (výnosy od honérov nie sú bezpečné). Tak napr. s listom ♠xxx ♥Kxxx ♦Qxx ♣KJx proti záväzku 4 piky začnite pikou. Iný výnos (pokiaľ partner nedražil) môže pre hlavného hráča znamenať zisk zdvihu, na ktorý by ináč nemal nárok (ak musí farbu rozohrať sám).

Obľúbený je i výnos singla v bočnej farbe. Ak máte to šťastie, že partner v nej má eso, farbu vám vráti a vy uplatníte svoj tromf na prebitok ešte predtým, ako hlavný hráč vytromfuje. A i keď v nej eso nemá, ale má ho napr. v tromfoch, môže vám dať prebitok neskôr. No nie je dobré preceňovať tento výnos, odporúčame ho iba v prípade, ak ste veľmi slabý. Ak nemáte žiadnu lepšiu možnosť, dá sa vyniesť i od viacerých malých kariet (najvyššiu).

Ak bol váš výnos dobrý, urobili ste v obrane prvý úspešný krok. Ale to je iba začiatok. V jej ďalšom priebehu by ste sa nemali dopúšťať chýb, ktoré robili generácie neškolených hráčov pred vami. Ľahko sa tým najvážnejším vyhnete, ak sa pri rozhodovaní, ktorú kartu v tej ktorej situácii pridať, budete riadiť zákonmi, ktoré väčšina hráčov dodržiava až s posvätnou úctou. Je to aj preto, že sa veľakrát presvedčili, že sa to vypláca. Poďme sa pozrieť na tie kľúčové.

Ktorú kartu pridať keď vynášal partner?

Keď vynáša váš partner, pridávate do zdvihu ako tretí v poradí (ste na tzv. tretej pozícii) kartu, ktorej hodnota závisí od toho, aký to bol výnos (figúra alebo malá) a čo pridal súper pred vami.

Keď vyniesol vysokú figúru, je to zvyčajne karta zo sledu. V takom prípade pomôžete partnerovi, ak mu dáte najavo, či vám táto farba vyhovuje. Uľahčí mu to rozhodovanie, či v tejto farbe pokračovať, ak zostane na zdvihu alebo i neskôr. Na to slúži tzv. kvalitatívny signál – malou kartou (zvyčajne 2 až 5) ho od pokračovania vo farbe odradíte, väčšou malou kartou (6 až 10) ho naopak povzbudíte (napr. máte v nej honér).

Keď partner vyniesol malú kartu (pravdepodobne od figúry), mali by ste sa snažiť získať tento zdvih pre vašu linku. Je to i v súlade s pravidlom:

Na tretej pozícii pridaj najvyššiu kartu.

Je logické, že ak súperom pridanú kartu nemôžete nadbiť, toto pravidlo neplatí. Pokiaľ je vaša najvyššia karta v slede, potom platí:

Zo sledu sa pridáva najnižšia karta.

Efekt uvedených pravidiel uvidíte na nasledujúcich ukážkach (hrá sa beztromfový záväzok, podčiarknutá je karta, ktorú by ste mali pridať po výnose malej karty zo západu).

V (a) ako východ dáte najvyššiu, t. j. kráľa, ktorý padne pod esom juhu, ale ďalšie dva zdvihy zoberie západ; pretože jeho kombinácia honérov Q-10 vytvára tzv. vidličku (do nej sa chytí dolník, ak budete vynášať, alebo túto farbu rozohrá hlavný hráč). Ak by ste nedali kráľa, získate iba jeden zdvih; juh by uplatnil dolníka a odohral eso a až tretí zdvih by bol váš.

V (b) máte sled Q-J, z ktorého pridáte dolníka, ktorý vyrazí eso a ak znovu bude na výnose západ, už mu bude zrejmé, že môže vyniesť malú, pretože iste máte i dámu (keby ju mal juh, nebol by bral dolníka esom, ale dámou, keďže kráľ je ešte v hre), a tak si farbu odohrá v tempe. Keby bola v prvom kole pridaná dáma a pravidlo „nižšia karta zo sledu“ by bolo spoluhráčom neznáme, nebolo by jasné, kto má dolníka, a partner by sa mohol rozhodnúť nesprávne.

Ak súper pred vami pridal figúru a vy máte vyššiu – prikryte ju. Je to i v súlade s pravidlom „tretí najvyššiu“, ako i so známym bridžovým sloganom:

Figúra na figúru.

Ktorú kartu pridať do zdvihu, keď vynáša súper?

Keď v priebehu hry súper vynáša malú kartu a vy ste na rade (na tzv. druhej pozícii), bolo by nelogické vyplytvať honér na bezcennú kartu. Preto platí pravidlo:

Na druhej pozícii pridaj malú kartu.

Je logické, že tak neurobíte, ak budete mať sled (pridáte nižší honér). A eso pridáte v prípade, ak je to porážajúci zdvih. Pozrite si ukážky:

V príklade (a) (ste západ) sa nesmiete ulakomiť na vynesenú dvojku (ak dáte eso, bude to váš posledný zdvih), teda pridáte malú. Súper zoberie dámou a ihneď sa vytvorí impasová situácia – ak súperi (alebo partner) túto farbu opäť rozohrajú, aj dolník urobí zdvih.

V (b) (ste východ) po vynesení päťky zo stola dajte malú, i keď eso je iba druhé. Ak juh má „vidličku“ Q-10, môže sa nesprávne rozhodnúť (napr. impas desiatkou) a dá vám tak zdvih navyše. Tým, že necháte súpera hádať, dáte mu príležitosť urobiť chybu.

Keď súper vyniesol honér a vy vlastníte vyšší, väčšinou je dobré uplatniť už spomínanú veľmi osvedčenú zásadu „figúra na figúru“.

V ukážke sedíte na východe a na vyneseného dolníka zo stola pridáte kráľa. Ak to neurobíte, nezískate ani zdvih; juh by dolníka prepustil a impas (malú proti dáme) by si úspešne zopakoval. Ak ho však prikryjete kráľom, z hry vypadnú naraz tri figúry a partner sa poteší zo svojej desiatky. Tak, ako je to aj v živote, odchodom vyšších šarží sa na ich miesto dostanú nižšie. Azda i preto sa táto operácia nazýva povýšenie.

Hra obrancov na vyššej úrovni si vyžaduje viac, ako ste sa dozvedeli v tejto kapitole nášho seriálu o bridži. Ale i toto minimum na začiatok postačí ako odrazový mostík pre ďalšie zvyšovanie vašej hernej úrovne.

Ak máte o bridž seriózny záujem, odporúčame vám prihlásiť sa do niektorého z kurzov, ktoré sú vedené kvalifikovanými lektormi. V súčasnosti sa takéto kurzy konajú v Bratislave (klub Honér), Nitre (CVČ Domino) a na gymnáziách v Bratislave (Skalická), Žiline (Varšavská), Topoľčanoch (17. novembra), Trnave (Angely Merici) a Piešťanoch (P. Coubertina). Ak máte o kurzy záujem, bližšie informácie o nich nájdete na stránke Národného bridžového centra www.nbcsr.sk a na stránke www.bridgetatry.sk. Tam nájdete i veľa zaujímavých informácií o bridžovom dianí na Slovensku i vo svete, ako i odborné články, ktoré prispejú ku kvalite vašej hry.

Ak zvládnete základy hry, odporúčame registráciu na najpopulárnejšom bridžovom serveri www.bridgebase.com, kde si môžete nielen zahrať, ale i sledovať hru tých najlepších a zvyšovať tak svoju bridžovú úroveň.

Ivan Tatranský