James Prescott Joule - objavil rovnosť tepla a mechanickej práce

Článok v pdf

Meno tohto fyzika je známe i vám školákom. Stretávate sa s ním prostredníctvom jednotky práce joule (J). Taktiež si obvykle musíte pamätať – aspoň istý čas – mernú tepelnú kapacitu vody, t. j. množstvo tepla potrebného na ohriatie 1 kg vody o jeden stupeň Celzia, čo je 4,18 kJ. Bol to práve James Prescott Joule, ktorý objavil súvislosť medzi dejmi mechanickými a tepelnými. Túto súvislosť – zjednodušene povedané – môžeme chápať tak, že vodu môžeme, okrem iného, ohriať len jej miešaním.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 37. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.