Prírodovedný seminár

V roku 2009 sme sa v našej organizácii P-MAT, n. o., rozhodli s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja zrealizovať prírodovedný on-line seminár pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci 7., 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Medzi riešiteľmi prírodovedného seminára samozrejme veľmi radi uvítame aj žiakov nižších ročníkov, ktorí sa budú môcť zapojiť do ľubovoľnej kategórie. Každá kategória bude mať aj samostatnú výsledkovú listinu.

Prvoradým cieľom seminára je povzbudenie záujmu o prírodovedné predmety a prostredníctvom zaujímavých úloh aj poskytnutie pomoci a podpory učiteľom prírodovedných predmetov. Prioritne sú úlohy koncipované tak, aby boli v súlade s osnovami predmetov, ktoré zastrešujú. Ako už samotný názov seminára naznačuje, pri tvorbe jednotlivých sérií sa budeme snažiť, aby sme obsiahli fyziku, biológiu, chémiu, geografiu a matematiku.

Každá séria bude obsahovať 5 súťažných úloh, pričom zámerom je zdôrazniť medzipredmetové vzťahy medzi týmito oblasťami, ako aj ich priame prepojenie so živou prírodou a reáliami. Na každý ročník je naplánovaných 5 sérií v priebehu školského roka. Školský rok 2009 – 2010 je úvodným rokom seminára, preto bude mať len štyri série. Úlohy prvej série budú zverejnené na internetovej stránke www.p-mat.sk/ps začiatkom decembra. Každá séria bude tematicky zameraná na jednu oblasť – prvá séria bude venovaná Vianociam.

Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti sme zvolili formu on-line korešpondenčného seminára, ktorá žiakom v tejto vekovej kategórii najviac vyhovuje. Po vyhodnotení každej série budú mať žiaci k dispozícii výsledkovú listinu s aktuálnym poradím a týždeň na prípadné reklamácie, pripomienky a konzultácie k riešeniam. Žiaci za účasť v seminári neplatia žiadne poplatky. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú odmenení hodnotnými vecnými cenami.

Výber zo zadaní prvej série prírodovedného seminára nájdete v časopise alebo v pdf verzii článku.