Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Je priamou pokračovateľkou tradície Matematicko-fyzikálnej fakulty, ktorá zmenou svojho názvu v septembri roku 2000 zdôraznila skutočnosť, že sa na nej úspešne rozvíjajú tri rovnocenné odbory: matematika, fyzika a informatika.
Znak FMFI UK
Štúdium
FMFI UK
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je trojročné bakalárske (titul Bc.). Možno si vybrať z týchto akreditovaných študijných programov: Fyzika, Biomedicínska fyzika, Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika, Poistná matematika, Informatika, Aplikovaná informatika a Učiteľstvo predmetov v kombináciách (matematika a fyzika, deskriptívna geometria a matematika, matematika a informatika, informatika a biológia, fyzika a informatika, matematika a telesná výchova). Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžu študenti odísť do praxe alebo pokračovať ďalej v štúdiu na ktorejkoľvek domácej alebo zahraničnej univerzite.
FMFI UK
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, dvojročné magisterské štúdium (titul Mgr.), je určené pre absolventov bakalárskeho štúdia. Fakulta ponúka možnosť štúdia dvojročných magisterských študijných programov: Astronómia a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Biomedicínska fyzika, Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Geofyzika, Jadrová a subjadrová fyzika, Meteorológia a klimatológia, Optika a lasery, Teoretická fyzika, Matematická analýza, Matematické štruktúry, Numerická analýza a vedecko-technické výpočty, Počítačová grafika a geometria, Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika, Matematické modelovanie, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Informatika, Aplikovaná informatika, Kognitívna veda.
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, štvorročné doktorandské štúdium (titul PhD.), sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu. Na fakulte je akreditovaných okolo 20 študijných programov tejto najvyššej formy vysokoškolského vzdelávania.
Na fakulte študuje v súčasnosti okolo 1700 študentov na všetkých stupňoch štúdia.
Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešná maturitná skúška na gymnáziu alebo na strednej odbornej škole. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Bakalárske štúdium
Na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sú absolventi stredných škôl vo všeobecnosti prijímaní do prvého ročníka bez prijímacích skúšok na všetky študijné programy s výnimkou tých študijných programov, v ktorých by počet prihlásených výrazne prevýšil plánovaný počet prijatých.
Na študijné programy Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika, Poistná matematika a Informatika sa prijímacia skúška odpúšťa, iba ak má uchádzač maturitu aspoň z jedného profilového predmetu (M, I).
V prípade, že by počet prijatých bez prijímacích skúšok prevýšil 1,5-násobok plánovaného počtu, dekan príjme bez prijímacích skúšok všetkých uchádzačov, ktorí sú úspešnými riešiteľmi krajského alebo celoštátneho kola olympiády aspoň z jedného profilového predmetu v kategóriách A alebo B organizovanej MŠ SR a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, alebo ktorí sú úspešnými účastníkmi celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom, alebo ktorí sú úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým odborom. V prípade profilového predmetu informatika kritérium spĺňajú všetci úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola v kategórii P.
Uplatnenie absolventov
Most Appolo v Bratislave
V každom ukotvení lana z oblúka je v mostovke snímač,
ktorým sa kontroluje správne napätie lana. Snímače, meranie,
metodika a princíp merania boli vyvinuté
na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si zakladá na tom, že jej absolventi nemajú problémy s uplatnením v praxi. Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nielen veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.
Príklady uplatnenia absolventov
  • priemysel elektrotechnický, energetický, softvérový, finančné inštitúcie,
  • bankovníctvo, poisťovníctvo – k pravidelným odberateľom študentov patrí Slovenská sporiteľňa, Národná banka, Ministerstvo financií, ING Bank, Slovenský plynárenský priemysel, ale aj zahraničné inštitúcie – napríklad v konkurze na stáž v divízii štatistiky v Európskej centrálnej banke z bezmála štyristo uchádzačov z celej Európy vybrali štyroch. Z nich dve boli absolventkami FMFI UK,
  • vývojové oddelenia high-tech priemyslu a výskumné pracoviská všade vo svete,
  • zahraničné i domáce akademické pracoviská – časť absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu na popredných zahraničných pracoviskách; napr. pravidelne 5 – 10 absolventov štúdia Ekonomickej a finančnej matematiky pokračuje na doktorandskom štúdiu na CERGE v Prahe, dvaja – traja na postgraduálnej škole Institute for Higher Studies vo Viedni (podobná situácia je i v iných odboroch); požiadavky zahraničných univerzít na počet študentov fyziky, ktorí by u nich pokračovali v štúdiu, nie je fakulta schopná v plnom rozsahu uspokojiť, vďaka flexibilite, počítačovej a jazykovej gramotnosti nachádzajú absolventi dobré uplatnenie vo verejnej a štátnej správe na všetkých stupňoch.
3D mapa Bratislavy
Virtuálna 3D Bratislava v rámci projektu STRAPAMO,
ktorú spracovali členovia katedier informatiky FMFI UK
Veda a výskum
Základný a aplikovaný výskum je neoddeliteľnou súčasťou práce učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov, doktorandov i študentov fakulty. Počtom a rozsahom domácich i medzinárodných projektov, výsledkami výskumu a jeho odozvou v odborných kruhoch, počtom publikácií v popredných zahraničných i domácich časopisoch patrí FMFI k popredným fakultám Univerzity Komenského. Konštatuje to aj nezávislá Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), ktorá podľa kvality poskytovaného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja zostavuje poradie slovenských vysokých škôl, príbuzných fakúlt a odborov. V hodnotení vysokých škôl a fakúlt dopadla FMFI UK veľmi dobre. Medzi deviatimi fakultami s prírodovedným zameraním sa umiestnila na prvom mieste pred Prírodovedeckou fakultou UK. V rebríčku všetkých fakúlt na Slovensku (približne 100) bez rozdielu zamerania je to tiež prvé miesto.
Zobrazenie atómov na povrchu uhlíka
Zobrazenie atómov na povrchu uhlíka rastrovacím tunelovým mikroskopom.
Snímka bola urobená na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK.