Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
tel.: 041/513 5151, fax: 041/513 5051
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
http://www.uniza.sk
Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) je verejnou vysokou školou univerzitného zamerania. Poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské). Svojou viac ako polstoročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore a to nielen počtom študentov, atraktívnou ponukou akreditovaných študijných programov, ale aj výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou.
Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť vo výmenných medzinárodných programoch. Zvyšovanie kvality vo vede, výskume a umení je základným predpokladom uskutočňovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite. Zabezpečí sa tým kompatibilita a flexibilita jej absolventov na medzinárodne otvorenom trhu práce a jej začlenenie medzi výskumné univerzity. Absolventi ŽU nachádzajú uplatnenie nielen na Slovensku, ale rovnako v konkurenčnom prostredí EÚ. Univerzita prešla medzinárodnou evalváciou Európskou asociáciou univerzít.
Žilinská univerzita zabezpečuje vzdelávanie na 7 fakultách s viac ako 50 katedrami. V roku 2007 študuje na Žilinskej univerzite celkom 12 500 študentov. Uchádzači o štúdium si môžu vybrať zo študijných programov fakúlt:
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta pripravuje expertov pre prácu v cestnej a mestskej doprave, železničnej doprave, leteckej doprave, vodnej doprave, poštových službách a telekomunikáciách. Tiež sa orientuje na problematiku ekonomiky a riadenia podniku a všeobecných ekonomických disciplín.
Adresa: Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 3111, 3053, 3054, 3055, 3056, fax: 041/513 1527
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://www.fpedas.uniza.sk
Strojnícka fakulta
Fakulta je zameraná na problematiku konštrukčných materiálov, technológiu výroby, konštrukciu zariadení, konštruovanie s podporou virtuálnej reality, logistiku, podnikový manažment, priemyselné inžinierstvo, projektovanie, prevádzku a simuláciu výrobných a logistických systémov, marketing a finančný manažment.
Adresa: Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 2506, 2507, 2508, fax: 041/565 2940
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://fstroj.uniza.sk
Elektrotechnická fakulta
Fakulta je zameraná najmä na informačné a zabezpečovacie systémy riadenia v doprave, moderné telekomunikačné technológie, širokopásmové družicové a mobilné siete, optoelektroniku, optické digitálne prenosové a spojovacie systémy, výkonové polovodičové systémy, elektrickú trakciu, elektrické pohony, elektroenergetiku, mechatroniku, telekomunikačný manažment a biomedicínske inžinierstvo. Fakulta má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.
Adresa: Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 1111, 2051, 2063, 2064, fax: 041/513 1515
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://www.fel.uniza.sk
Detašované pracovisko:
Adresa: Elektrotechnická fakulta ŽU Liptovský Mikuláš, ul. kpt. Jána Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 041/513 1483, 1480
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Stavebná fakulta
Stavebná fakulta sa orientuje na prípravu odborníkov pre oblasť cestného a železničného staviteľstva, mostov a tunelov, dopravného plánovania, konštrukčných systémov pre bytovú a priemyselnú výstavbu, pozemné staviteľstvo, urbanizmus a územné plánovanie.
Adresa: Komenského 52, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 5512, fax: 041/723 3502
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://svf.uniza.sk
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta pripravuje odborníkov pre navrhovanie a realizáciu integrovaných informačných a riadiacich systémov, manažment, marketing, logistiku, podnikanie, dopravné a komunikačné systémy, multimediálne informačné systémy, simulačné prostriedky pre komunikačné systémy a matematické modelovanie.
Adresa: Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 4061, fax: 041/513 4055
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://www.fri.uniza.sk
Detašované pracovisko
Adresa: Prievidza, Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 3056
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Fakulta má manažérsko-technické zameranie a pripravuje odborníkov pre verejnú správu, záchranné služby a podnikateľské subjekty v oblastiach občianska bezpečnosť (zameraná na bezpečnostný manažment), doprava v krízových situáciách, krízový manažment a záchranné služby.
Adresa: Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 6605, 513 6607, fax: 041/513 6620
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://www.fsi.uniza.sk
Detašované pracovisko
Adresa: Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Košice, ul. Požiarnická 1, 040 01 Košice
Tel.: 055/728 17 24
Fakulta prírodných vied
Fakulta poskytuje vzdelávanie v oblastiach aplikovaná matematika, učiteľstvo vo viacerých kombináciách predmetov anglický jazyk, matematika, informatika, etická výchova, náboženská výchova, občianska výchova a hudobná výchova, ďalej v študijných programoch sociálna pedagogika, misijná práca s deťmi a mládežou, mediamatika a dokumentácia kultúrneho dedičstva. Fakulta má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky a skúšky na získanie medzinárodného certifikátu.
Adresa: Ul. J. M. Hurbana 15, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 6111, 6107, 6108, 6120, fax.: 041/564 3085
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://www.fpv.uniza.sk
Detašované pracoviská
Fakulta prírodných vied ŽU, ul. kpt. Jána Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš
Fakulta prírodných vied ŽU, Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin
Okrem študijných programov na fakultách otvára Žilinská univerzita celouniverzitný bakalársky študijný program Stráž prírody (Ranger), ktorý zabezpečuje Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU v Tatranskej Javorine.
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Adresa: Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 5040, fax: 041/513 5051
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://www.uniza.sk
Detašované pracovisko
Adresa: Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB)
059 56 Tatranská Javorina 7
Tel.: 052/449 9108
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Služby študentom
Univerzita poskytuje študentom v Žiline ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach s kapacitou 4 000 lôžok (ceny od 900,– do 1200,– Sk/mesiac). Ubytovanie je poskytnuté všetkým oprávneným žiadateľom. Stravovanie poskytuje univerzitné stravovacie zariadenie. Cena obeda alebo večere je 41,– Sk.
Žilinská univerzita od uchádzačov nevyžaduje lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium (s výnimkou študijných programov Profesionálny pilot na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a celouniverzitného programu Stráž prírody). Ak sa chce uchádzač zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, je potrebné podať prihlášku zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
ŽU - STAVEBNÁ FAKULTA - Katedra technológie a manažmentu stavieb
Katedra technológie a manažmentu stavieb začala pôsobiť 1. júla 2002 pod názvom Katedra realizácie stavieb. Terajší názov katedry sa používa od 1. septembra 2004. Katedra vznikla na základe požiadaviek z praxe na výchovu technológov a manažérov výstavby všetkých druhov stavieb, ich údržby, správy a rekonštrukcie. Za krátke obdobie od vzniku už zorganizovala niekoľko odborných akcií a zapojila sa do výskumu na fakultnej i národnej úrovni. Je gestorskou katedrou študijného programu Technológia a manažment stavieb, odbor Stavebníctvo v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, študijného programu Technológie a manažérstvo stavieb v doktorandskom štúdiu. Od vzniku katedry ju viedli prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. a prof. Ing. František Schlosser, CSc.. V súčasnosti katedru vedú Ing. Mária Trojanová, PhD a doc. Dr. Ing. Milan Valuch.
Na katedre sa perspektívne uvažuje o rozvoji študijných programov v rámci týchto oddelení:
• oddelenie technológie stavieb,
• oddelenie ekonomiky a riadenia stavieb,
• laboratórium.
Absolvent bakalárskeho štúdia Technológia a manažment stavieb je kvalifikovaný odborník pre oblasť stavebníctva s osobitným zameraním na dopravné stavby.
Absolvent inžinierskeho štúdia Technológia a manažment stavieb je kvalifikovaný odborník pre oblasť technológie, riadenia a ekonomiky stavebníctva, skúšobníctva, manažérstva kvality a výkon správy s osobitným zameraním na inžinierske stavby.
Absolvent inžinierskeho štúdia dokáže samostatne pripraviť a riadiť výstavbu zložitých dopravných a pozemných stavieb, optimalizovať stavebné postupy a zavádzať nové technológie do stavebných procesov. Je schopný samostatne riadiť stavebnú firmu. Má uplatnenie v oblasti prípravy a riadenia investičných projektov, vrátane projektového financovania a marketingu. Je schopný vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.
Vedeckovýskumná činnosť tvorí vedľa pedagogickej činnosti druhý nosný pilier práce katedry a Stavebnej fakulty. Súčasná vedeckovýskumná činnosť nadväzuje na pozitívne trendy z minulosti a je orientovaná na riešenie aktuálnych problémov súčasnosti vo väzbe na európske a svetové trendy vývoja.
V rámci odborného a vedeckého profilu katedra rieši hlavne:
• rozvojové otázky plánovania, projektovania, manažovania, výstavby, opráv a rekonštrukcie ciest, diaľnic a mestských komunikácií,
• systémy hospodárenia s vozovkami a výpočtové programy využívané v cestnom hospodárstve,
• deformačné vlastnosti a únava asfaltom stmelených materiálov,
• údržbové a optimalizačné metódy ciest a diaľnic,
• efektívnosť investičných projektov,
• kalkulácie, rozpočty a časové plány investičných projektov.
Vedeckovýskumná činnosť katedry je organizovaná a financovaná prostredníctvom dvoch základných foriem a v súčasnosti sú riešené nasledovné projekty:
1. fakultný, inštitucionálny výskum podporovaný a organizovaný fakultou,
• Teoretické aspekty modernizácie cestnej siete na základe diagnostiky, technického stavu, výpočtu zostatkovej hodnoty, efektívnosti a hodnotenia aktív
• Meranie a hodnotenie únavy klasických a recyklovaných asfaltových zmesí
2. výskum na základe získaných vedeckovýskumných projektov rôznych druhov
• Metódy a kritériá hodnotenia správy ciest na úrovni samosprávy – projekt financovaný APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
• Efektívnosť procesov v cestnom hospodárstve – projekt financovaný APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
• Postdoktorandi v univerzitnom prostredí – projekt financovaný APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
• Optimalizácia zimnej služby – projekt financovaný Prešovským samosprávnym krajom
• CAF cestného hospodárstva: SPOLOČNÝ SYSTÉM HODNOTENIA KVALITY, projekt orientovaný na rozvoj výnimočnosti organizácií verejného sektora (cestného hospodárstva) a zvyšovania konkurencieschopnosti implementáciou systémov manažérstva kvality v zmysle uznesenia vlády č.900 - národný program kvality SR na roky 2004 – 2008
• Projekty v rámci grantových schém VEGA a KEGA
Dôležitou prioritou našej katedry je spolupráca so špičkovými odborníkmi z iných vysokých škôl ako aj s firmami z hospodárskej praxe a organizovanie odborných podujatí:
1. univerzity: TU Viedeň, UNI Flensburg, UNI Dresden, UNI Krakow, UNI Glivice, FEANI, IGIP gescia študijného programu Stavba a prevádzka tunelov,
2. partnerské organizácie a firmy:
Slovenská cestná spoločnosť, Asociácia stavebných cenárov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Dopravstav a. s., Váhostav a. s., Strabag s. r. o., Skanska a. s., Cestné stavby Žilina s. r. o.
3. odborné podujatia organizované katedrou:
Odborné akcie, ktoré sú pokračovaním odborných akcií z oblasti cestného hospodárstva na medzinárodnej úrovni pod značkou Q, konferencie o nových technológiách v stavebníctve, semináre o kvalite stavebných prác.
KONTAKT:
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Stavebná fakulta
Komenského 52
010 26 Žilina
Tel.: 041/ 513 5853
Fax: 041/ 513 5880
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Web: http://svf.uniza.sk