Výtvarná súťaž v rámci týždňa vedy
Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky vyhlasuje v roku 2007 výtvarnú súťaž od 24. septembra 2007 do 22. októbra 2007. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov osemročných gymnázií o vedu a techniku.
Výtvarná súťaž je určená pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií v Slovenskej republike. Žiaci sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže formou výtvarných prác na tému „Veda a ja“ v ľubovoľnej výtvarnej technike.
Každá základná škola a osemročné gymnázium môže do výtvarnej súťaže prihlásiť najviac tri žiacke výtvarné práce jednotlivcov alebo kolektívov v nasledujúcich kategóriách:
Kategória I: 5. – 6. ročník základných škôl, príma a sekunda osemročných gymnázií
Kategória II: 7. – 9. ročník základných škôl, tercia a kvarta osemročných gymnázií
Vytvorené práce je potrebné zasielať s označením „Výtvarná súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2007“ v ľavom hornom rohu obálky na adresu:
Sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Obdržané výtvarné práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa výtvarnej súťaže a zástupcov partnerov výtvarnej súťaže na základe bodového hodnotenia.
Ocenených vo výtvarnej súťaži schvaľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie. Ceny oceneným vo výtvarnej súťaži odovzdá podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky dňa 12. novembra 2007 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
Bližšie informácie sú uvedené v štatúte výtvarnej súťaže na webovej stránke:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1340.