Tech. univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – Ústav geovied
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií poskytuje možnosť vysokoškolského štúdia na 13-tich rôznych ústavoch, z ktorých jedným je aj Ústav geovied. Organizácia ako aj názov ústavu prešli od svojho vzniku v 50-tych rokoch minulého storočia mnohými zmenami. Pôvodná Katedra geológie a mineralógie sa po zmenách štruktúry celej fakulty zlúčila s Katedrou ložiskovej a aplikovanej geológie do jediného Ústavu geovied.
Pavilón zbierok je súčasťou Ústavu geovied
Pavilón zbierok je súčasťou Ústavu geovied
Ústav geovied sa venuje oblastiam základnej a aplikovanej geológie. Vďaka vedeckej náplni ústavu a jeho prepojeniu s praxou sa poslucháči študijných programov učia aj o najnovších poznatkoch v oblasti základnej geológie aj o ich aplikácii v oblasti praktickej geológie. Základným zameraním ústavu je jeho pedagogická a vedecko-výskumná činnosť.
Pedagogická činnosť
Na Ústave geovied je v rámci odboru Banská geológia a geologický prieskum akreditovaných päť študijných programov:
Bakalárske študijné programy (Bc.)
Geológia a regionálny rozvoj
Trojročné bakalárske štúdium v programe Geológia a regionálny rozvoj je zostavené tak, aby absolvent štúdia svoje vedomosti využil pri práci, ktorá bude zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia, pri realizácií geologických podkladov a projektov, ktoré súvisia s výskumom geologickej stavby Zeme a jej modelovaním. Študijný program zabezpečuje získanie manažérskych i praktických schopností pri navr-hovaní a použití metód banského a geologického prieskumu. Študenti sa naučia samostatne spracovať výsledky a zabezpečiť technické riešenie bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác. Charakter študijného programu je koncipovaný tak, aby absolvent zvládol aktívne aplikovať nové metódy a systémy v oblasti banskej geológie a geologického prieskumu a udržiavať kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti svojho pôsobenia.
Geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov
Študijný program má geotechnologický charakter a je zameraný najmä na oblasť geologickej prieskumnej činnosti, ktorá sa venuje spôsobom vhodného využívania ložísk nerastných surovín. Predmetom záujmu sú otázky úložných pomerov ložísk nerastných surovín, ich vyhľadávanie a overovanie pomocou etapových vrtných a banských prác, zisťovanie vlastností priemyselných typov nerastných surovín vzorkovaním. Študenti sledujú hydrogeologické pomery skúmaných ložísk a posudzujú štruktúrno-tektonické postavenie ložiskových polí z pohľadu stability horninového masívu pri realizácii banských diel, tunelových a iných špeciálnych podzemných stavieb.
Po ukončení oboch bakalárskych študijných programov je možné pokračovať v štúdiu v rovnomenných inžinierskych akreditovaných študijných programoch.
Inžinierske študijné programy
Geológia a regionálny rozvoj
Študijný program Geologické inžinierstvo je zameraný na osvojenie poznatkov a metód na rozvoj alternatívnych prístupov riešenia otázok geologického výskumu a prieskumu v oblasti základnej a aplikovanej geológie. Tento program bol vytvorený tak, aby jeho absolvent na úrovni súčasných trendov vedy a výskumu zvládol a vedel sa rozhodnúť pre optimálny variant inžinierskeho riešenia geologických problémov v príslušných oblastiach výskumu, prieskumu a hospodárskej praxe doma a v zahraničí. Absolvent študijného programu nadobudne zároveň dostatočne hlboký objem vedomostí na špecializované štúdium v rámci doktorandských študijných programov študijného odboru Banská geológia a geologický prieskum a príbuzných geologických odborov na materskej fakulte alebo na iných domácich a zahraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách.
Geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov
Študijný program sa zaoberá získavaním geologických podkladov a ich celkovou analýzou pre hodnotenie zdrojov nerastných surovín. Posudzuje genetické typy ložísk nerastných surovín a ich možné priemyselné využívanie. Študenti sa venujú analýze vzniku a výskytu ložísk nerastných surovín v oblasti pevnín a oceánov a modelovaniu surovinového potenciálu územia najmä z pohľadu energetických a netradičných zdrojov nerastných surovín. Významnou stránkou programu je vedenie k ovládaniu metód projektovania, riadenia, organizovania a vyhodnocovania všetkých typov geologických prác prostriedkami informačných systémov a s využitím aplikačných programových prostriedkov.
Doktorandský študijný program
Trojročné doktorandské štúdium v programe Banská geológia a geologický prieskum je určené pre absolventov druhého stupňa štúdia.
Prijímacie konanie
Termín podania prihlášky: 31. mája 2008
Termín prijímacieho konania: 18. júna 2008
Podmienky prijatia: V prvom aj v druhom stupni vysokoškolského štúdia je potrebné doručiť vyplnenú prihlášku na študijné oddelenie dekanátu. Na jednu prihlášku je možné uviesť dva študijné programy. Výber uchádzačov na štúdium sa robí na základe umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku zostavenom z dosiahnutých výsledkov na strednej škole so zohľadnením typu absolvovanej strednej školy pri bakalárskom štúdiu alebo z výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia pri inžinierskom štúdiu. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránke www.ugv.fberg.tuke.sk.
Uplatnenie absolventov
3D model podložia
3D model podložia
Snahou pracovníkov ústavu je pripraviť absolventov na samostatné riešenie základných problémov banskej geológie a geologického prieskumu. Absolventi študijného programu sa budú podieľať na výskumných, preventívnych, ochranných a sanačných aktivitách v rámci výstavby inžinierskych diel, zabezpečovania obyvateľstva pitnou vodou a aktívnej ochrane životného prostredia. Ďalšie uplatnenie nájdu v oblasti základného geologického výskumu, geologického prieskumu nerastných surovín, ako aj v oblastí štátnej a verejnej správy, kde by sa mali zúčastňovať pri rozhodovacích procesoch a konzultáciách o otázkach využívania zemských zdrojov, urbanizácie a ekológie krajiny. Uplatniť sa môžu aj vo fungujúcich banských prevádzkach doma a v zahraničí, vo firmách, ktoré akýmkoľvek spôsobom zasahujú do horninového prostredia a sú pritom povinné viesť projektovú dokumentáciu (stavebné a tunelárske firmy). Možnosť uplatnenia poskytuje aj súkromný sektor, výskumné ústavy a univerzity, ktoré sa zaoberajú geológiou, optimalizáciou využívania nerastných surovín a problematikou integrovanej ochrany životného prostredia.
Vedecko-výskumná činnosť
Výskumná činnosť si vyžaduje aj prácu v zahraničí – Rumunsko
Výskumná činnosť si vyžaduje aj prácu v zahraničí – Rumunsko
Vedecko-výskumná činnosť ústavu je v súčasnosti zameraná na oblasť základného a aplikovaného výskumu, ktorý v plnej miere odráža potreby nielen našej spoločnosti, ale aj medzinárodného spoločenstva v rámci Európy. Okrem základného geologického výskumu zameraného na hlbinnú stavbu Karpát a geodynamického vývoja sedimentárnych bazénov sa zameriava najmä na široké spektrum problémov životného prostredia spojených s hydrogeologickými a inžiniersko-geologickými faktormi. V tejto oblasti dominuje problematika svahových deformácií a iných geohazardov, ako aj ochrana podzemných vôd pred znečistením a metódy sanácie ekologických havárií. Dôraz sa kladie aj na výskum globálnych zmien vrátane klimatických pomerov a výskumu prírodných paleoprostredí v minulosti. Oživené potreby medzinárodnej spoločnosti súvisiace s ťažbou ropy a plynu sa odrazili aj v poslednej aktivite pracovníkov ústavu v oblasti vyhľadávania uhľovodíkov na území Slovenska.
Terénne cvičenie v Tatrách
Terénne cvičenie v Tatrách
Študenti všetkých programov absolvujú viackrát v roku štúdium v teréne v podobe terénnych cvičení po Slovensku. Ústav zároveň organizuje výlety a exkurzie, ktoré nie sú súčasťou vyučovacích osnov, ale ponúkajú študentom možnosť ešte viac si rozšíriť svoje poznatky, skúsenosti a schopnosti. Domáca a zahraničná spolupráca umožňuje pedagógom a študentom organizovať medzinárodné exkurzie nielen na Slovensku, ale aj do najkrajších kútov Európy a sveta (Island, Nórsko).
Marta Prekopová