Celoštátne kolá predmetových olympiád
Vyvrcholením olympiád v matematike, fyzike a informatike stredoškolákov v rámci SR sú celoštátne kolá kategórie A. Sú určené predovšetkým študentom záverečných maturitných ročníkov, často sa však do záverečných bojov prebojujú i talentovaní mladší súťažiaci. Tento rok bol organizátorom súťaží Banskobystrický kraj, ktorý sa rozhodol organizovať súťaže mimo veľkých miest. Podrobné výsledky jednotlivých súťaží môžete nájsť na stránke www.olympiady.sk.
Fyzikálna olympiáda
Dejiskom celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády bolo v dňoch 10. – 13. apríla 2008 starobylé mesto Banská Štiavnica.
Prvý deň sme riešili štyri teoretické úlohy zamerané na astronómiu, nekonečnú elektrickú sieť, magnetizmus a optiku. Druhý deň bol venovaný experimentálnej úlohe, v ktorej sme merali modul pružnosti šmyku a moment zotrvačnosti telies pomocou torzného kyvadla. Presné zadania úloh a ich riešenia sú k dispozícii na www.fpv.utc.sk/fo.
Baňa
Vo voľnom čase v popoludňajších hodinách pre nás pripravili organizátori exkurziu do Banského múzea v prírode a prehliadku Banskej Štiavnice spojenú s návštevou Mineralogického múzea a Kammerhofu. Večerné hodiny boli venované obhajobám teoretických úloh a experimentálnej úlohy. Čo vyzdvihuje túto súťaž oproti ostatným je možnosť konzultácií súťažiacich s opravovateľmi(v odôvodnených prípadoch sa dali „vyhádať body navyše“ ešte pred vyhodnotením). V závere oboch dní sme mali možnosť vypočuť si prednášky na témy „História a súčasnosť banskoštiavnických tajchov“ a „Symetrie vo fyzike“.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnilo v sále Starého zámku. Najúspešnejších desať súťažiacich bolo vyhlásených za víťazov, záverečné poradie bolo:
1. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
2. Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, Dominika Tatarku
3. Pavol Otto, Gymnázium Žilina, Sv. Františka z Assisi
Matematická olympiáda
Matematici si za dejisko celoštátneho kola zvolili hotel Lesák v Tajove pri Banskej Bystrici. Uskutočnilo sa tesne po skončení fyzikálnej olympiády 13. – 16. apríla 2008. Počet účastníkov sa vyšplhal k štyrom desiatkam. Počas dvoch dní sme riešili šesť úloh. Voľný čas organizátori vyplnili prehliadkou okolia Tajova a návštevou banskej obce Špania Dolina. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Sedem súťažiacich s najvyšším počtom bodov bolo vyhlásených za víťazov. Záverečné poradie bolo:
1. Vladislav Ujházi, Gymnázium Rožňava
2. Martin Melicherčík, Gymnázium Nitra, Párovská
3. Ladislav Bačo, Gymnázium Košice, Poštová
Michal Spišiak, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
Olympiáda v informatike
Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa konalo 20. – 23. apríla 2008 v Hronci, kde sa zišlo 28 účastníkov. Prvý súťažný deň sme riešili písomne tri teoretické úlohy. Druhý deň sme sa venovali dvom praktickým úlohám a ich vypracovaniu priamo na počítačoch v programovacích jazykoch Pascal alebo C/C++, z ktorých jednu úlohu vyriešili na plný počet len víťazi a druhú na plný počet nevyriešil nikto (najvyšší zisk bol 4 body z 15). Vo voľnom čase nám organizátori ponúkli exkurziu Horehronskou železničkou a prehliadku Banskej Bystrice. Štyria súťažiaci, ktorí získali najväčší počet bodov, boli vyhlásení za víťazov:
1. Peter Ondruška, SPŠ Dubnica nad Váhom
2. Peter Fulla, SPŠ Spišská Nová Ves
3. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava Gröslingová
Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, D. Tatarku
Výberové sústredenia
Vyhlásením výsledkov celoštátnych kôl sa boj o miestenky na medzinárodné súťaže neskončil. Naopak, bola to iba jeho úvodná časť. Najlepších účastníkov jednotlivých olympiád čakal ešte týždenný maratón s príslušným zameraním, ktorý je známy pod názvom výberové sústredenie. Počas celého týždňa súťažiaci riešia úlohy z danej oblasti a získané body sa im pripočítajú k tým, ktoré dosiahli v celoštátnom kole. Celkový súčet bodov je rozhodujúci pri zostavovaní družstiev na jednotlivé medzinárodné olympiády. V tomto školskom roku si účasť vybojovali:
Medzinárodná fyzikálna olympiáda (Vietnam 20. – 29. 7.)
1. Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, D. Tatarku
2. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
3. Pavol Otto, Gymnázium Žilina, Sv. Františka z Assisi
4. Filip Kubina, Gymnázium Dolný Kubín, P. O. Hviezdoslava
5. Eugen Hruška, Gymnázium Hlohovec, L. Slobodu
Medzinárodná informatická olympiáda (Egypt 16. – 23. 8.)
1. Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, D. Tatarku
2. Peter Ondruška, SPŠ Dubnica nad Váhom
3. Peter Fulla, SPŠ Spišská Nová Ves
4. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
Medzinárodná matematická olympiáda (Španielsko 10. – 22. 7.)
1. Michal Spišiak, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
2. Vladislav Ujházi, Gymnázium Rožňava
3. Tomáš Kocák, Gymnázium Košice, Poštová
4. Miroslav Baláž, Gymnázium Humenné, L. Svobodu
5. Albert Herencsár, Gymnázium Galanta
6. Filip Sládek, Gymnázium Námestovo
Na záver rada pre tých, ktorí by nominovaných v budúcnosti chceli napodobniť. Okrem riešení domácich, školských, či krajských kôl vyššie uvedených olympiád je vhodnou prípravou účasť v príslušných korešpondenčných seminároch (z matematiky KMS – Korešpondenčný matematický seminár, MATMIX, Strom; z fyziky FKS – Fyzikálny korešpondenčný seminár; z informatiky KSP – Korešpondenčný seminár z programovania). Prebiehajú celoročne. Pre najlepších sú zvyčajne dvakrát ročne zorganizované sústredenia v niektorom z ubytovacích zariadení v lone slovenskej prírody. Sústredenia nie sú len samá prednáška, ale je tam aj kopa zábavy.
Vladimír Boža