Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Základným poslaním Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú dve oblasti činnosti: vzdelávacia a vedecko-výskumná. Vstup do Európskeho vzdelávacieho priestoru vytvára nové podmienky, v ktorých môže FPV realizovať svoju činnosť. Fakulta pripravuje a realizuje študijné programy založené na kvalitnej vedecko-výskumnej činnosti. Harmonické zosúladenie oboch spomínaných oblastí vždy bolo a zostáva prioritou fakulty.
Z histórie
Fakulta prírodných vied UKF (FPV, http://fpv.ukf.sk) bola konštituovaná v marci 1993 a svoju činnosť ako samostatná vedecko-výskumná a vzdelávacia fakulta univerzitného typu začala vykonávať v máji 1993. Organicky nadviazala na viac ako dovtedy 40-ročnú tradíciu vysokoškolského vzdelávania učiteľov v meste Nitra, vrátane prípravy učiteľov pre národnostné školy (v maďarskom jazyku).
História vzdelávania učiteľov v Nitre siaha do roku 1959.V rokoch 1959 – 1963 to bol Pedagogický inštitút, ktorý sa transformoval na Pedagogickú fakultu (1963 – 1992). Od roku 1977 bola príprava učiteľov základných škôl rozšírená o oprávnenie vzdelávať aj učiteľov pre stredné školy.
K premene Pedagogickej fakulty na Vysokú školu pedagogickú s novou organizačnou štruktúrou, ktorú tvorili Humanitná fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta prírodných vied, došlo v roku 1992. Vysoká škola pedagogická v Nitre bola v roku 1996 premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (UKF v Nitre, http://www.ukf.sk).
V akademickom roku 1997/1998 boli na FPV UKF v Nitre prijatí prví študenti na neučiteľské bakalárske štúdium v odbore aplikovaná informatika a o rok neskôr aj študenti v odboroch gemológia a environmentalistika. Významný medzník v pedagogickej činnosti fakulty predstavuje akademický rok 1998/1999, v ktorom fakulta otvorila neučiteľské magisterské štúdium v odboroch biológia, matematika, environmentálna ekológia a fyzika materiálov.
Hlavná budova UKF v Nitre. Sídli v nej väčšina pracovísk FPV.
Hlavná budova UKF v Nitre. Sídli v nej väčšina pracovísk FPV.
Pracoviská FPV UKF v Nitre
Katedra botaniky a genetiky
Katedra ekológie a environmentalistiky
Katedra fyziky
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Katedra chémie
Katedra informatiky
Katedra matematiky
Katedra zoológie a antropológie
Ústav manažmentu a informačných technológií
Štúdium
FPV UKF v Nitre zabezpečuje prípravu učiteľov základných a stredných škôl pre všetky prírodovedné predmety, matematiku a informatiku. Zároveň sa stále zvyšuje počet študentov, ktorí študujú neučiteľské študijné programy. Absolventi neučiteľských študijných programov majú perspektívu uplatniť sa ako vysokokvalifikovaní odborníci, vo vede, v univerzitnom a inom odbornom vzdelávaní a tiež v rozličných odvetviach hospodárskej a spoločenskej praxe.
Záujem o neučiteľské študijné programy potvrdzujú aj počty študentov. V akademickom roku 2006/2007 sa do prvého ročníka na FPV UKF v Nitre zapísalo na štúdium neučiteľských študijných programov viac študentov ako na učiteľské štúdium (281/232).
Elektronická podpora činností FPV je samozrejmosťou. V oblasti organizácie a evidencie štúdia je to Akademický informačný systém (AIS). Na podporu klasických foriem štúdia učitelia FPV pripravili pre svojich študentov 112 e-learningových kurzov a každoročne publikujú učebné texty a vysokoškolské učebnice aj v klasickej knižnej forme. Najaktívnejší študenti FPV sa každoročne zapájajú do fakultného kola Študentskej odbornej činnosti (ŠVOČ). Motiváciou k zodpovednému prístupu k štúdiu sú pre študentov FPV prospechové a mimoriadne štipendiá, ktoré boli v roku 2007 vyplatené spolu vo výške viac ako 3,1 milióna slovenských korún.
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), prezentácia projektu z matematiky, máj 2008
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), prezentácia projektu z matematiky, máj 2008
FPV je prvou fakultou UKF, ktorá, prvýkrát už v roku 2003, pozvala do svojich priestorov všetkých záujemcov o štúdium i o činnosť fakulty v rámci podujatia nazvaného Deň otvorených dverí. Takýto deň sa koná každoročne vo februári. Každý návštevník si môže vypočuť prezentáciu o FPV a navštíviť jednotlivé pracoviská, odborné učebne, laboratóriá, pozorovať reálne vyučovanie, zhotoviť si darček na pamiatku z prírodného materiálu a pozorovať či uskutočniť niektorý z pripravených pokusov.
V roku 2007 sa ku Dňu otvorených dverí pridali aj ostatné fakulty UKF v Nitre: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulty stredoeurópskych štúdií. Počas posledného Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre 14. februára 2008 budovy pracovísk UKF navštívili záujemcovia, ktorých počet sa počítal na tisíce.
Deň otvorených dverí na Katedre chémie FPV UKF v Nitre, február 2008
Deň otvorených dverí na Katedre chémie FPV UKF v Nitre, február 2008
Špičkové pracoviská FPV sa s finančnou podporou projektu ESF s názvom ELBIEN (English Language for Biology and ENvironmentalistics) pripravujú na vyučovanie dvoch študijných programov v anglickom jazyku.
Zrkadlom vedeckej úrovne vzdelávania na FPV je doktorandské štúdium (PhD). V akademickom roku 2007/2008 študuje na FPV UKF v Nitre 26 študentov denného a 70 študentov externého doktorandského štúdia, z toho dvaja zo zahraničia, v študijných programoch aplikovaná biológia, fyzika materiálov, environmentalistika a teória vyučovania matematiky.
Vedeckú úroveň doktorandského štúdia zvyšuje cyklus pravidelných odborných prednášok domácich i zahraničných expertov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií vo vede, výskume, využívaní IKT a komunikácie v cudzom jazyku. Finančná podpora mobilít a účasti na zahraničných konferenciách v rámci programu ERASMUS a projektu ESF s názvom Nitrianska mladá veda umožňuje študentom doktorandského štúdia, ale i mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom FPV etablovať sa v medzinárodnom vedeckom a vzdelávacom priestore.
IX. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, apríl 2008
Veda a výskum
Vedecká a výskumná činnosť tvorí druhý základný pilier akademickej práce fakulty. Úspech pracovísk vo vede a výskume sa v súčasnosti meria počtom získaných domácich a zahraničných vedeckých a edukačných grantov, edičnou činnosťou, úrovňou publikačnej činnosti jednotlivých pracovísk a pracovníkov, organizáciou vedeckých podujatí, budovaním kontaktov a spolupráce s inými vedeckými a univerzitnými pracoviskami doma i v zahraničí. Odrazom úspešnosti vo vede a výskume je aj zdokonaľovanie technickej vybavenosti laboratórií a odborných učební.
V posledných rokoch boli na FPV, okrem špecializovaných počítačových učební na každom pracovisku, vybudované tieto laboratóriá: molekulárnej biológie; geneticko-fyziologické; multifunkčné laboratórium embryotechnológií; cytologické; termofyzikálne; GIS (geografické informačné systémy); integrované laboratórium životného prostredia; prírodovedné; biochemické; zoologické; laboratórium pre e-learning.
Perspektívy
Dekan FPV UKF v Nitre prof. RND Ľubomír Zelenický, CSc. prichádza na slávnostnú promóciu mladých prírodovedcov v rámci projektu DISCI
FPV UKF v Nitre má ambície potvrdiť v nadchádzajúcej komplexnej akreditácii študijných programov svoju spôsobilosť naďalej pokračovať vo vzdelávaní odborníkov v prírodných vedách a tiež v učiteľstve akademických predmetov prírodovedného zamerania, v matematike a informatike.
FPV UKF v Nitre budenaďalej pokračovať v popularizácii vedy, výskumu a vyučovania prírodovedných predmetov v rámci regiónu i celého Slovenska činnosťami, ktoré si za posledné roky získali veľa záujemcov z radov odbornej, akademickej a učiteľskej verejnosti a tiež u žiakov základných a stredných škôl.
Žiakom ZŠ a SŠ sú venované aktivity projektov DISCI (Objavme svet prírodných vied) a FAJN (Fyzika Ako Ju Nepoznáme). Učiteľov ZŠ a SŠ a ostatnú verejnosť oslovujú vzdelávacie kurzy projektov ESF A-Centrum pre 21. storočie, www.prirodovedec.sk a Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu (spolu s PF UKF v Nitre) a tiež možnosti získať akademický titul RNDr. resp. PaedDr. v rámci rigoróznych skúšok a kvalifikačný postup v rámci 1. a 2. kvalifikačnej skúšky v príslušnom predmete. FPV má všetky predpoklady a dostatočné skúsenosti aktívne sa zapojiť do ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov a zamestnancov ďalšej odbornej praxe v rámci pripravovaných programov sústredených na celoživotné vzdelávanie a kariérny rast. Všetky programy sa pripravujú ako kombinovaná forma štúdia, prezenčná s podporou e-learningu. Svedčí tomu aj jedna z posledných aktivít vedenia FPV – vytvorenie Centra pre e-learning FPV UKF v Nitre.
FPV UKF v Nitre od roku 2002 vydáva každoročne komplexnú Výročnú správu o svojej činnosti, podrobného Sprievodcu štúdiom na príslušný akademický rok a o všetkých aktivitách aktuálne informuje na stránke www.fpv.ukf.sk.
Soňa Čeretková